OM

OM OSS

Stöd Stiftelsen Pharos


Ditt bidrag hjälper oss att finansiera vår  verksamhet. Donera valfri summa genom Plusgiro, Swish eller betalkort via Paypal.


Plusgiro: 814 120-2

Swish: 123 2919 397

Om Pharos

Stiftelsen Pharos är en opolitisk insamlingsstiftelse som värnar om människans frihet och demokrati och upplyser om hoten mot människan, våra gemensamma livsmiljöer och det öppna samhället.

Vår strävan i allt vi gör är att försöka utröna vad som är sant, använda ett metaperspektiv och att hålla oss utanför dikotomier och grupperingar.

Kritik mot specifika ideologier som vi uppfattar som hot mot demokrati, kulturarv eller människans frihet innebär inte att vi sympatiserar med de ideologiernas synbara motsats. Vi eftersträvar balansen mellan ytterligheterna, med respekt för både individen och gruppen

Vi tar bestämt avstånd från rasism, antisemitism och alla former av extremism.

Vi tror på människans unika kreativitet. 


Syfte

Stiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning genom att:

a) Främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;

b) Delta i debatt och opinion;

c) Anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;

d) Producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;

f) Pris till modig sanningssökare eller välgörare som står upp för det goda, det sanna och det sköna.


Fokusområden

1. Hotet mot människan

Vi står inför den fjärde industriella revolutionen. För att rädda planeten från undergången påstås att allt behöver mätas och övervakas. Det byggs smarta städer och den nya tekniken sammanfogas steg för steg med människan. En tredje part finns snart med i alla interaktioner. De unga lockas att bli ”chipsters” för att likt husdjur förses med mikrochip. Det finns inte längre några privata rum och människan reduceras alltmer till ett själlöst och programmerbart ting. En posthuman cyborg. I stort sett ingen etisk debatt förs om detta. 

2. Hotet mot våra livsmiljöer

Våra gemensamma stadsrum är hotade. Ett nytt miljonprogram är under uppförande. Storskalighet och effektivitet har åter blivit till ledord framför traditionella byggtekniker och allmänt uppskattade skönhetsvärden. Arkitekturen blir alltmer steril och själlös. Till detta följer att våra kulturhistoriska miljöer inte längre är fredade. Glesbygden och de mindre städerna töms till förmån för alltmer opersonliga storstadsområden.

3. Hotet mot det öppna samhället

Makten förs i allt större utsträckning över till överstatliga organisationer där demokratin inte längre ses som självklar. Åsiktsfrihet ersätts av en värdegrundsdiktatur där enbart konsensus får råda. Avvikande uppfattningar bestraffas och företrädarna blir utfrysta. Det är effekten av det postdemokratiska samhället.

“Tänka rätt är stort men tänka fritt är större”

"Stiftelsen Pharos valspråk ovan travesterar Uppsala Universitets kända devis hämtad från juristen Thomas Thorild som studerade i Uppsala på 1700-talet. Syftet är emellertid inte att polemisera mot denna anrika institution och dess månghundra-åriga historia, utan vi riktar oss mot samtiden: stiftelsen Pharos har skapats då vi ser ett behov av att bredda åsiktskorridorerna i dagens debattklimat. Oliktänkande är dock inget självändamål och det är ingen självklarhet att den som tänker fritt även tänker rätt. Men stiftelsen Pharos ser det som värdefullt att uppmuntra ett fritt sanningssökande. I den meningen vill stiftelsen Pharos fungera som en tankesmedja i ordets rätta bemärkelse. Här skall formas och förmedlas nya tankar i full frihet – utan sneglande på vad som är ”korrekt” eller gångbart. Stiftelsen Pharos välkomnar därför alternativa frågeställningar, problemformuleringar och förklaringar inom angelägna ämnen. Enda förbehållet är att det sker på vetenskaplig grund. Historien får sedan utvisa om det som idag anses fel kan vara rätt om det fått sägas fritt." – Hans Holmén, styrelsemedlem