Stadgar

STIFTELSEN

Insamlingstiftelsen Pharos 


Bolagsform: Övriga stiftelser och fonder

Org.nr: 802479-7337
Moms: Ej momspliktig
Registreringsår: 2016

Län: Östergötlands län

Stadgar


  §1. Insamlingsstiftelsen Pharos har till syfte att med insamlade medel främja en levande och öppen samhällsdebatt och en fri forskning, t ex genom följande:


  a) främja och bedriva vetenskaplig forskning och analys;

  b) delta i debatt och skapa opinion;

  c) anordna konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops;

  d) producera egna rapporter, böcker och rekommendationer;

  f) dela ut pris till kunskapssökare som agerar ljusfyr åt mänskligheten.


  §2. Styrelsen har sitt säte i Östergötlands län.

  §3. Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst två suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.


  §4. Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.


  §5. Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.


  §6.
  Ordföranden kallar till sammanträden vid behov. Nödvändig dokumentation skall åtfölja kallelsen när det är fråga om större beslut.


  §7. När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutför med minst tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.


  §8. Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.


  §9. För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.


  §10. Av stiftaren förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag tills vidare.


  §11. Senast den 1 april skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

  §12.
  De medel som inflyter till stiftelsen skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen. Eventuellt överskott i resultat skall återgå till verksamheten och överföras till nästa räkenskapsår.


  §13.
  Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt.


  §14.
  Beslut om utgifter över 30.000 SEK beslutas av minst tre av styrelsens medlemmar.


  §15.
  Till styrelsens ledamöter skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader. Arvoden till ledamöter beslutas av styrelsen.


  §16.
  Ändring av dessa stadgar fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande styrelsemöten när inte annat föreskrivs i stadgarna, under förutsättning att ändringen icke strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.


  §17 Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt gällande bestämmelser. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat med enkel majoritet.

  §18 Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.