Projekt

PROJEKT

Den fjärde industriella revolutionen


Syftet med detta projekt är att analysera bakgrund, målsättning och risker med den fjärde industriella revolutionen (utveckling av cyber-biologiska system, AI, nanoteknologi etc.) i förhållande till implementeringen av Parisavtalet och FN:s Agenda 2030 samt att kartlägga de aktörer och nätverk som är inblandade. Hur påverkar denna utveckling människa och demokrati?


Bok och film - "Rockefeller - En klimatsmart historia"


Färdigställande och översättning till engelska av boken som ger bakgrunden till klimatfrågan och svarar på frågan om varför arvingarna till Standard Oil både finansierat klimatforskning sedan 1950-talet samt salufört klimatet som mänsklighetens mest ömmande problem. Ambitionen är också att göra en dokumentärfilm där budskapet på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt till en större och även yngre publik.

Stadsrum och arkitektur


För vem byggs och gestaltas våra städer? Vilka intressen är det egentligen som styr utvecklingen av stadsrummet och hur går detta i samklang med brukarna? Det här projektet tittar närmare på bakgrunden till varför arkitektur- och planeringsidealen ser ut som de gör och kartlägger det glapp som finns mellan stadsinvånare och arkitekter/planerare.

Stiftelsen Pharos 

Tänka rätt är stort men tänka fritt är större